Hvad kan vi hjælpe med?

Om Kærbo

Boliger, daghjem og aktivitetscenter

Omsorgscentret Kærbo består af:

 • 76 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 10-12 beboere pr. miljø
 • 40 ældreboliger
 • 8 døgnboliger (akut, aflastning, hospicelignende pladser og genoptræning)
 • Daghjem med 17 visiterede pladser
 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser
 • Centralkøkken med madudbringning og café
 • Træningscenter på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, således at Kærbo er et rart sted at være for alle. 

Værdier og målsætning

Kærbos kerneydelse 
Borgeren i centrum. At give borgeren indflydelse på eget liv og størst mulig livskvalitet gennem en tværfaglig indsats med fokus på rehabilitering.

Vi tager på Kærbo udgangspunkt i følgende værdier:

 • Værdighed
 • Ligeværdighed
 • Indlevelsesevne
 • Gensidig respekt
 • Loyalitet
 • Sund fornuft

Det er Kærbos mål, at brugerne af huset oplever en dagligdag med:

 • Størst mulig livskvalitet
 • Ligeværdighed i forhold til andre mennesker
 • Selvbestemmelse over egen tilværelse
 • Tryghed gennem kvalificeret pleje og omsorg
 • Støtte til at anvende egne ressourcer
 • Afpasset hjælp i forhold til individuelle behov
 • Højt informationsniveau fra personalet
 • Kendskab til det kommunale serviceniveau

Bruger-/pårørenderåd

Bruger-/pårørenderådet fungerer som et forum for dialog mellem kommunen og brugerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne på omsorgscentret. 

Rådet består af:

 • Beboere som repræsenterer beboerne
 • Pårørende som repræsenterer pårørende til beboere på Kærbo
 • 1 beboer fra ældreboligerne som repræsenterer brugerne
 • 1 medarbejderrepræsentant
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • Lederen af Kærbo

Bruger-/pårørenderådet består pt. af:

 • Beboer i plejebolig Jørgen Bøttern
 • Beboer i plejebolig Jytte Bruun
 • Beboer i plejebolig Grete Andersen
 • Beboer i ældrebolig Ketty Hartwich
 • Pårørende Annie Nielsen 
 • Pårørende Gitte Petersen
 • Medarbejder 
 • Repræsentant fra Ældrerådet Bente Nielsen
 • Områdeleder Susanne Jørgensen

Centerrådet

Centerrådet er det overordnede udvalg for borgermedindflydelse på Kærbo. Rådet skal medvirke til at fremme Kærbos værdier og mål, herunder at rådgive og formidle dine synspunkter over for ledelsen.

Rådet mødes 4 gange om året.

Rådet består af:

 • Anne Jensen
 • Ketty Hartwich
 • Richard Bast 
 • Bente Nielsen
 • Susanne Jørgensen
 • Helle West

Tilsyn på Kærbo

Virksomhedsplan 2017

Frisørsalon Kærbo v/ Vini Christensen

Frisørsalon Kærbo tlf.: 2219 9602

Åbningstider:

mandag - torsdag kl. 09.30 - 16.00

fredag                   kl. 09.30 - 15.00

Fodterapeut v/ Line Sejr og Tina Jørgensen

Fodterapeut Kærbo tlf.: 4354 6848

Åbningstider:

mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 21. maj 2019